Өмнөговь аймгийн Сэврэй сумын ИТХ

СУМЫН ИТХ
12

Сумдууд